Showing all 10 results

Sort by

باکت بولدوزر

جهت ایجاد شکاف در خاک و شکست در آن

تیغه بوالدوزر

تیغه بولدوزر

جهت استفاده در کارهای ساختمانی سبک

تیغه بیل مکانیکی

تیغه بیل مکانیکی

جهت مسطح کردن سطوح از این تیغه استفاده می شود.

تیغه گریدر

تیغه گریدر

تیغه گریدر بسیار با کیفیت خارجی

چرخ بیل مکانیکی

چرخ بیل مکانیکی

از این چرخ در بسیاری از ماشین الات راه سازی مانند اعوالن بیل مکانیکی و بولدوزر استفاد ه می شود.

دنده اسپراکت

دنده اسپراکت

دنده اسپراکت از دنده اسپراکت در شرایط سخت استفاده می شود، اکسپراکت ها در انواع ماشین آلات راه سازی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیزات جزو وسایل زیر بندی انواع ماشن آلات راهسازی مانند بولدوزر و بیل مکانیکی می باشد. دنده اسپراکت کنار دیگر تجهیزات زیر بندی در یک مجموعه منظم کنار […]

زنجیر بیل مکانیکی

زنجیر بیل مکانیکی

این زنجیر کمک میکند این وسیله در هر شرایطی حرکت کند.

کنگ لودر

کلنگ لودر

این وسیله به منظور کندن خاک ها و زمین های سخت استفاده می شود.

گوشه بولدوزر

گوشه بولدوزر

از تیغه گوشه بولدوزر در کارهای سبک ساختمانی مورد استفاد ه قرار میگیرد.

ناخن بیل مکانیکی

ناخن بیل مکانیکی و بلدوزر

ناخن های بیل مکانیکی و بلدوزر

language »